Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce - Leszczynach

ul. 3 Maja 15, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

 

Statut


 

STATUT


 

I. Postanowienia ogólne

§1

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach zwana dalej "Biblioteką" została utworzona na mocy uchwały, jest instytucją upowszechniania kultury i działa na podstawie:

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 120 z 1997 r. poz. 721 z późn. zm.),

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.),

niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Biblioteki jest miasto Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 15, a terenem działalności Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

§3

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czerwionka-Leszczyny, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§4

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§6

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa utworzona dla Powiatu Rybnickiego. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki Powiatowej, Biblioteka może bezpośrednio korzystać z pomocy biblioteki pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§7

Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis: Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach.

II. Cele i zadania Biblioteki

§8

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informatycznych i kulturalnych społeczności gminy i miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy i miasta,

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb czytelników gminy i miasta, a także chorych i niepełnosprawnych,

prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem gminy i miasta,

organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

doskonalenie zawodowe pracowników Bibliotek,

doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie,

wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury,

opracowanie i gromadzenie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznych,

tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

§9

Biblioteka może realizować następujące zadania:

współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury, czytelnictwa i wymiana informacji,

promocja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne instytucje kultury poza granicami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, w szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych,

edukacja kulturalna w placówkach Biblioteki, szkołach i przedszkolach,

inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności gminy i miasta w zakresie działalności bibliotek oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

§10

Biblioteka w ramach swojej działalności statutowej współdziała w szczególności z następującymi instytucjami:

bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

bibliotekami innych sieci,

placówkami oświatowymi,

zakładami pracy, związkami zawodowymi, klubami i innymi organizacjami,

innymi instytucjami kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

III. Struktura organizacyjna

§11

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych.

§12

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor.

§13

Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań.

Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.

§14

Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy, ustala regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§15

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§16

Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w następujących placówkach:

Biblioteka Centralna w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 15

Filia nr 1 w Leszczynach ul. ks. Pojdy 35

Filia nr 2 w Dębieńsku Wielkim ul. Borowa 4

Filia nr 3 w Dębieńsku Starym ul. Odrodzenia 12

Filia nr 4 w Bełku ul. Szymochy 16

Filia nr 5 w Palowicach ul. Szkolna 4

Filia nr 6 w Przegędzy ul. Szkolna 13

Filia nr 7 w Książenicach ul. ks. J. Pojdy 100

Filia nr 8 w Szczejkowicach ul. Rybnicka 7

Filia nr 9 w Czuchowie ul. Gliwicka 2

Filia nr 10 w Stanowicach ul. Czynu Społecznego 4

IV. Gospodarka finansowa

§17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

Przychodami Biblioteki są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty , darowizny osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.

Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach i opartym na regulaminie korzystania z Biblioteki, a wpływy z opłat przeznaczyć na cele statutowe.

§18

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmująca a szczególności:

dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,

usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne),

organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki,

realizację imprez zleconych,

działalność reklamową i promocyjną.

Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§19

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego Biblioteki.

V. Postanowienia końcowe

§20

Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

§21

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie jego nadania.


UCHWAŁA NR L/583/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz § 20 i § 21
Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r., na wniosek Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:
§ 1. W Statucie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie nadania Statutu
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
1) § 11 ust.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.”;
2) § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠16.
Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w następujących placówkach:
1) Biblioteka Centralna w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 15,
2) Filia nr 1 w Leszczynach ul. Ks. Pojdy 35,
3) Filia nr 2 w Dębieńsku Wielkim ul. Borowa 4,
4) Filia nr 3 w Dębieńsku Starym ul. Kołłątaja 1,
5) Filia nr 4 w Bełku ul. Szymochy 16,
6) Filia nr 5 w Palowicach ul. Szeroka 2,
7) Filia nr 6 w Przegędzy ul. Szkolna 13,
8) Filia nr 7 w Książenicach ul. Ks. Pojdy 100,
9) Filia nr 8 w Szczejkowicach ul. Rybnicka 7,
10) Filia nr 9 w Czuchowie ul. Gliwicka 2,
11) Filia nr 10 w Stanowicach ul. Powstańców Śląskich 16.”.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
 UCHWAŁA NR X/112/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 pkt 2, art.11
ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz § 20
i § 21 Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r., na wniosek
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:
§ 1. W Statucie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie
nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, zmienionym Uchwałą Nr L/583/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠16.
Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w następujących placówkach:
1) Biblioteka Centralna w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 15,
2) Filia Nr 1 w Leszczynach ul. Ks. Pojdy 35,
3) Filia Nr 2 w Dębieńsku Wielkim ul. Borowa 4,
4) Filia Nr 3 w Dębieńsku Starym ul. Kołłątaja 1,
5) Filia Nr 4 w Bełku ul. Szymochy 16,
6) Filia Nr 5 w Palowicach ul. Szeroka 2,
7) Filia Nr 6 w Przegędzy ul. Szkolna 1,
8) Filia Nr 7 w Książenicach ul. Księdza Pojdy 100,
9) Filia Nr 8 w Szczejkowicach ul. Rybnicka 7,
10) Filia Nr 9 w Czuchowie ul. Gliwicka 2,
11) Filia Nr 10 w Stanowicach ul. Powstańców Śląskich 16.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
dr inż. Marek Profaska

Informacje

Liczba wyświetleń: 118
Utworzono dnia: 13.12.2016
Dokument wprowadził:
Justyna Grzybek
Dokument opublikował:
Justyna Grzybek
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna Czerwionka-Leszczyny

Historia publikacji

  • 09.01.2017 12:48, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 13.12.2016 19:50, Administrator
    Dodanie strony: Statut