Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna w Czerwionce - Leszczynach

Regulaminy

Regulamin korzystania

z Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z materiałów bibliotecznych Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o materiałach bibliotecznych oznacza to: książki (książki drukowane, audiobooki, e-booki), gazety lub czasopisma.
 3. Czas funkcjonowania Biblioteki i jej filii w poszczególnych dniach określa Dyrektor Biblioteki w taki sposób, aby umożliwić jak największej liczbie użytkowników możliwość korzystania z materiałów bibliotecznych.

§ 2

Zasady korzystania

 1. Ze zbiorów Biblioteki bezpłatnie mogą korzystać wszyscy zainteresowani, po uprzednim zapisaniu się do Biblioteki.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
  1. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
  2. okazać aktualny dokument tożsamości, zawierający dane osobowe i numer PESEL, na podstawie którego bibliotekarz wypełnia kartę zapisu.
 3. Użytkownik, który jest mieszkańcem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wypożycza materiały biblioteczne bezpłatnie.
 4. Użytkownik, który nie posiada zameldowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może wypożyczyć materiały biblioteczne z Biblioteki po uprzednim wpłaceniu kaucji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. Odmawia się prawa do korzystania z Biblioteki osobom, które zalegają z terminowym zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 7. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 8. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza.
 9. W czasie gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.
 10. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów, zwierząt oraz używania telefonów komórkowych.
 12. Z usług Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem i stanem higieny od przyjętych standardów.
 13. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmują pracownicy Biblioteki w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki.

§ 3

Wypożyczanie książek

 1. W Bibliotece użytkownik ma wolny dostęp do półek i sam wybiera materiały biblioteczne. Bibliotekarz może mu służyć radą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury.
 2. Wypożyczać można jednorazowo do 3 woluminów.
 3. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, z wyjątkiem gazet i czasopism, z których korzysta się na miejscu.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych książek można przesunąć osobiście lub telefonicznie w Bibliotece, o ile nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 5. Książki najbardziej poszukiwane są wypożyczane na okres 2 tygodni bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu.

§ 4

Poszanowanie książek

 1. Użytkownik odpowiada za wypożyczone książki, z których korzysta. Powinien zatem obchodzić się z nimi z należytą starannością.
 2. Użytkownik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane.
 3. Użytkownik w każdym przypadku odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej mu książki, chyba że szkoda powstała na skutek okoliczności, za które odpowiada Biblioteka.
 4. Książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną użytkownik powinien odkupić taką samą lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inną o wartości nie mniejszej niż aktualna cena rynkowa lub wpłacić ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej i nie mniejszej niż cena inwentarzowa książki.

§ 5

Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 3 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 zł za każdy tydzień po terminie zwrotu. 
 2. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia zobowiązany jest do pokrycia kosztów upomnień zgodnie z załącznikiem nr 1, pkt. 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Jeżeli użytkownik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Kaucje

 1. Od użytkowników nie posiadających zameldowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pobiera się przy zapisie kaucję (zwrotną) w wysokości podanej w cenniku, stanowiącym Załącznik nr 1, pkt. 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zwrot kaucji może nastąpić po zwrocie przez czytelnika książek lub przedłożeniu dowodu stałego zameldowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 3. Wypłaty kaucji dokonuje się na podstawie dowodu pobrania kaucji.
 4. Czytelnik, który nie korzystał z wypożyczalni przez rok, zobowiązany jest odebrać swoją kaucję w ciągu następnych dwunastu miesięcy.

§ 7

Przepisy końcowe

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późniejszymi zmianami) Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach informuje, że dane osobowe użytkowników zbierane i przechowywane w Bibliotece służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że użytkownik zwrócił wszystkie materiały biblioteczne i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki.
 2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 3. Na każdą kwotę wpłaconą przez czytelnika bibliotekarz wydaje pokwitowanie.
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemnie i ustnie do kierowników filii bibliotecznych, kierownika wypożyczalni lub bezpośrednio do dyrektora biblioteki.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Cennik Opłat Regulaminowych

Utworzono dnia 31.12.2018, 11:10

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny